ข้อตกลงและเงื่อนไข

1.เงื่อนไขการชำระเงินจะต้องชำระเงินก่อนให้บริการ

2.กำหนดเริ่มการให้บริการหรือจัดส่งสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน

3.เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ หากมีการยกเลิกการสั่งซื้อทั้งก่อนเริ่มและหลังเริ่มให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

4.สำหรับสินค้าหรือบริการที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นั้น บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้าหรือบริการดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

5.ในการชำระค่าบริการให้บริษัท ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินรวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1.เงื่อนไขการชำระเงินจะต้องชำระเงินก่อนให้บริการ
2.กำหนดเริ่มการให้บริการหรือจัดส่งสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน

3.เมื่อลูกค้าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้ หากมีการยกเลิกการสั่งซื้อทั้งก่อนเริ่มและหลังเริ่มให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

4.สำหรับสินค้าหรือบริการที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นั้น บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  สินค้าหรือบริการดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

5.ในการชำระค่าบริการให้บริษัท ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินรวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Terms and Conditions

1.The payment must be received in full before the goods or services are delivered. (Pay in advance)
2.Delivery of Goods/Services will be started within 7 working days after payment has been received

3.When payment has been already made, we reserve the rights for full refund of any order cancellation both before service starts and/or after service has already been started without any exception.
4.Since Nipa Technology receives the tax benefits for these products or services under the Board Of Investment privilege, therefore we are no longer under requirements for withholding tax deduction.
5.Making payment of any services, the customer will be responsible for all banking charges. e.g. fees, expenses arising therefrom and in connection therewith.

Terms and Conditions

1.The payment must be received in full before the goods or services are delivered. (Pay in advance)
2.Delivery of Goods/Services will be started within 7 working days after payment has been received

3.When payment has been already made, we reserve the rights for full refund of any order cancellation both before service starts and/or after service has already been started without any exception.
4.Since Nipa Technology receives the tax benefits for these products or services under the Board Of Investment privilege, therefore we are no longer under requirements for withholding tax deduction.
5.Making payment of any services, the customer will be responsible for all banking charges. e.g. fees, expenses arising therefrom and in connection therewith.