• 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม
    ชั้น 4 ห้อง 401 - 402 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
  • contact@nipa.co.th
  • 02-639-7770
  • www.facebook.com/nipaads
  • Nipaads